I am your host,
Vasiliy Zavyalov,
a software developer in Amsterdam.
e-mail:
vasily.zavyalov@gmail.com
linkedin:
github: